Výbor

Výbor Snemu SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025

E-mail

vyborsnem@savba.sk
Meno / Ústav / Pôsobnosť Telefón / Email
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD. 02 5930 7413
Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
Predseda Snemu SAV
Predseda 2. komory Snemu SAV
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D. 02/ 5441 6025
Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
Podpredseda Snemu SAV
Predseda 3. komory Snemu SAV
RNDr. Katarína Gmucová, CSc. 02/ 209107 kl. 62
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Podpredseda Snemu SAV
Predsedníčka 1. komory Snemu SAV
MVDr. Daniela Antolová, DrSc. 055/63314 11-13
Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
RNDr. Ján Gálik, CSc. 055/ 727 6200
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. 02/ 5249 8214 kl. 121
Ekonomický ústav SAV, v. v. i.
Ing. Michal Kadúc, 02/ 3229 3115
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Výpočtové stredisko SAV
Ing. Anna Kalistová, PhD. 055/625 58 63
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Spoločenskovedný ústav
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. 02/ 5751 0415
Matematický ústav SAV, v. v. i.