Výbor

Výbor Snemu SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025

E-mail

vyborsnem@savba.sk
Meno / Ústav / Pôsobnosť Telefón / Email
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D. 02/ 5441 6025
Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
Predseda Snemu SAV
Predseda 3. komory Snemu SAV
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD. 02 5930 7413
Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
Podpredseda Snemu SAV
Predseda 2. komory Snemu SAV
RNDr. Katarína Gmucová, CSc. 02/ 209107 kl. 62
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Podpredseda Snemu SAV
Predsedníčka 1. komory Snemu SAV
MVDr. Daniela Antolová, DrSc. 055/63314 11-13
Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
RNDr. Ján Gálik, CSc. 055/ 727 6200
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. 02/ 5249 5021 kl. 121
Ekonomický ústav SAV, v. v. i.
Ing. Michal Kadúc, 02/ 3229 3115
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Výpočtové stredisko SAV
Ing. Anna Kalistová, PhD. 055/625 58 63
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Spoločenskovedný ústav
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. 02/ 5751 0415
Matematický ústav SAV, v. v. i.